Skip to content Skip to footer

Regulamin wyścigu
ULTRA JURA MTB MARATON 2022

1. Podstawowe informacje

ULTRA Jura MTB Maraton to wydarzenie o charakterze sportowym. Skierowane zarówno do amatorów, jak i uczestników regularnie trenujących kolarstwo. Wyścig opiera się na zasadach rywalizacji fair play.

1.1. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Strona internetowa: www.ultramtb.pl
 • E-mail: maraton@ultramtb.pl

1.2. Termin i lokalizacja

 • Wyścig odbędzie się 9 lipca 2022
 • Miejsce startu: Krzeszowice – Rynek
 • Meta: Częstochowa – fabrykarowerów.com (ul. Drogowców 12)

1.3. Program zawodów

 • Szczegółowy program zawodów będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. Rejestracja zawodników

Rejestracja uczestnika może być dokonana wyłącznie drogą internetową. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Proces rejestracji internetowej:

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są do 3 lipca 2022. Zgłoszenia przyjmowane do są do godz. 23.59 w/w dnia.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty.

b) Płatności za start można dokonywać przelewem elektronicznym (za pośrednictwem operatora Dotpay) – opcja przelewów dostępna jest w systemie rejestracji.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

3.2. Cennik

Termin płatności
Wysokość opłaty startowej
Do 15 czerwca
Termin przedłużony do 3 lipca
280 zł
Do 30 czerwca
350 zł
Do 3 lipca
400 zł

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Płatności tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi.

c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

3.3. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: maraton@ultramtb.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w maratonie

Wyścig odbywa się według programu publikowanego za pośrednictwem strony www.ultramtb.pl oraz dostępnego w miejscu startu maratonu.

4.1. Zasady ogólne

a) Warunkiem udziału w wyścigu jest ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu wydarzenia).

b) Każdy uczestnik ULTRA Jura MTB Maraton ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem wyścigu.

c) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie maratonu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy oraz tracker gps – udostępniany przez Organizatora.

g) Korzystanie z rowerów ze wspomaganiem (silnikiem elektrycznym), dopuszczalne jest wyłącznie dla startujących w kategorii E-bike.

4.2. Rywalizacja

a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników, a także system śledzenia położenia zawodników za pośrednictwem trackerów gps (urządzeń wskazujących pozycję uczestnika na mapie).

b) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie trasę wyścigu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu.

c) W przypadku nieścisłości w zapisie pomiaru czasu, każda z takich sytuacji będzie weryfikowana indywidualnie przez Organizatora na podstawie odczytów trackera gps oraz informacji zebranych z trasy.

d) Wszystkie próby ingerencji w działanie urządzeń lokalizacyjnych (trackerów gps) będą karane dyskwalifikacją.

e) Rywalizacja odbywa się na trasie wyznaczonej przez Organizatora wyścigu, na podstawie oznaczeń umieszczonych wzdłuż trasy oraz udostępnionej mapy (plik gpx). Zaleca się posiadanie własnego urządzenia, umożliwiającego odczyt mapy na trasie i nawigowanie za pomocą pliku gpx.

Mapa wyścigu oraz pliki gpx zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej www.ultramtb.pl.

f) Start zawodników odbędzie się w 3 grupach o godz. 7.00.

g) Obowiązuje wspólny limit pomiaru czasu (klasyfikacji) – niezależny od godziny startu. Limit na mecie został wyznaczony na godz. 21.00.

h) W przypadku wycofania się z zawodów uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem: 502 488 611.

4.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Trasa będzie oznakowana i w newralgicznych punktach zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników.

c) Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

d) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

e) Każdy uczestnik zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

f) Pomoc osób trzecich (wsparcie techniczne) jest dopuszczony wyłączenia w strefach bufetu. Jakakolwiek pomoc na trasie poza tymi punktami jest niedozwolona.

g) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

h) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze lub w momentach przejazdu przez drogi publiczne.

i) Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją zawodnika.

4.4. Ruch drogowy

a) Maraton będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu, jednak na wszystkich przecięciach trasy z drogami publicznymi należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad Kodeksu Ruchu Drogowego.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

4.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu). Jednocześnie zawodnik potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZU NNW Sport (dostępne jako załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

c) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19, nie jest aktualnie chory oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

d) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • ślad GPX trasy, który będzie wspomagał nawigowanie po ścieżce wyznaczonej przez Organizatora,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • urządzenie lokalizacyjne GPS (tracker GPS),
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie oraz bufet na mecie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • transport bagażu z miejsca startu na metę.

6. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii na podstawie danych ze zgłoszenia.

Kod kategoriiWiekRok urodzenia
OPEN
P-OPEN-KZawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-OPEN-M
E-BIKE
EBIKE-KZawodnicy kategorii E-BIKE startują na rowerach ze wspomaganiem (silnikiem elektrycznym) i są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. Kategorie E-BIKE nie są brane pod uwagę do klasyfikacji OPEN.
EBIKE-M
KOBIETY
K118 – 45 lat2004 – 1975
K246 – 59 lat1976 – 1963
K360 lat i więcej1962 i starsze
MĘŻCZYŹNI
M118 – 45 lat2004 – 1975
M246 – 59 lat1976 – 1963
M360 lat i więcej1962 i starsi

7. Klasyfikacja, trofea i nagrody

a) Podczas ULTRA Jura MTB Maraton będzie prowadzona wyłącznie klasyfikacja indywidualna na podstawie regulaminowych kategorii. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Dla najlepszych uczestników Organizator przygotuje trofea sportowe oraz nagrody.

c) Dekoracje obejmą następujące kategorie i miejsca:

Kategoria OPEN
Miejsca od 1 do 3
Kategoria E-BIKE
Miejsca od 1 do 3
Kategorie wiekowe (kobiety i mężczyźni)
Miejsca od 1 do 6

d) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Godziny dekoracji określa program szczegółowy wyścigu dostępny na stronie internetowej Organizatora.

e) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
 • dyskwalifikacja

b) Dyskwalifikacja z cyklu nie uprawnia zawodnika do zwrotu wpłaconego wpisowego.

c) Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora maratonu może złożyć:

 • obsługa maratonu,
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 • minimum dwóch zawodników,
 • zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer zawodnika).

d) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

9. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 30 minut po upływie limitu klasyfikacji na mecie.

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (wyniki@ultramtb.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu.

10. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników wydarzenia (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej Organizatora).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wyścigu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi maratonu na trasie wyścigu.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.