Skip to content Skip to footer

Regulamin wydarzenia
Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Drogowców MTB
o puchar Prezesa Polskiego Kongresu Drogowego

1. Podstawowe informacje

Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Drogowców MTB o puchar Prezesa Polskiego Kongresu Drogowego to wydarzenie opierające się na zasadach rywalizacji fair play o charakterze sportowym, skierowane do amatorów oraz osób regularnie trenujących kolarstwo.

1.1. Cele wydarzenia

 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Wyłonienie zwycięzców wyścigu w poszczególnych kategoriach
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych.
 • Promocja sportowej rywalizacji fair play.

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

2. Rejestracja zawodników

a). Rejestracja uczestnika może być dokonana wyłącznie drogą internetową. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

b) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.
Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do 2 czerwca 2023 r. (do godz. 23.59).
Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem.

3. Opłaty

Opłata startowa wynosi:

 • uczestnicy do 17 lat – 20 zł
 • uczestnicy od 18 lat – 30 zł

3.1. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: maraton@mtbmaraton.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w wyścigu

a) Uczestnik wyścigu ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

d) Zabrania się startowania w wyścigu na rowerze ze wspomaganiem (silnikiem) elektrycznym.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie maratonu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy, który musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.

g) Zawodnicy w wieku poniżej 14 lat dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub wskazanego przez nich innego opiekuna.

4.1. Rywalizacja

a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

b) Limit wjazdu na metę określa się na godzinę 14:00.

c) Start odbędzie się ze startu wspólnego. W przypadku dużej ilości zawodników, start zostanie podzielony na kategorie wiekowe a następnie sektory.

d) W przypadku wycofania się z zawodów (w trakcie ich trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem: 502 488 611.

4.2. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Podczas wyścigu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

c) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe.

d) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

e) Każdy uczestnik zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

g) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

i) Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją zawodnika.

4.3. Ruch drogowy

a) Wyścig będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

4.4. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu.

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

c) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19, nie jest aktualnie chory oraz nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

d) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pakiet startowy,
 • bufet na trasie oraz bufet na mecie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

6. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia.

Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
OPEN-K Uczestnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
OPEN-M
KOBIETY
K0 do 10 lat 2013 i młodsze
K1 11 – 12 lat 2012 – 2011
K2 13 – 14 lat 2010 – 2009
K3 15 – 17 lat 2008 – 2006
K4 18 – 45 lat 2005 – 1976
K5 46 – 59 lat 1977 – 1964
K6 60 lat i więcej 1963 i starsze
MĘŻCZYŹNI
M0 do 10 lat 2013 i młodsi
M1 11 – 12 lat 2012 – 2011
M2 13 – 14 lat 2010 – 2009
M3 15 – 17 lat 2008 – 2006
M4 18 – 45 lat 2005 – 1976
M5 46 – 59 lat 1977 – 1964
M6 60 lat i więcej 1963 i starsi

7. Klasyfikacja, trofea i nagrody

a) Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Dla najlepszych uczestników Organizator przygotuje trofea sportowe oraz nagrody.

c) Dekoracje obejmą następujące kategorie i miejsca:

Kategoria OPEN
Miejsca od 1 do 3
Kategorie wiekowe (kobiety / mężczyźni)
Miejsca od 1 do 3

d) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wydarzenia (na dystansie ULTRA Jura MTB Maraton). Godziny dekoracji określa program szczegółowy wyścigu dostępny na stronie internetowej Organizatora.

e) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
  – start z wyższego sektora niż przyznany – 10 minut,
 • dyskwalifikacja
  – śmiecenie na trasie poza strefą bufetową
  – skrócenie trasy
  – ominięcie punktu kontrolnego
  – korzystanie z rowerów elektrycznych przez zawodników
  – zachowania agresywne, używanie wulgaryzmów oraz pozostałe sklasyfikowane jako odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych – zarówno w stosunku do innych uczestników wydarzenia jak i obsługi.

Sytuacje opisane powyżej są incydentami występującymi najczęściej. W przypadku innych kwestii spornych organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kar nie ujętych powyżej.

9. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją.

b) Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora lub Sędziego Głównego wyścigu może złożyć:

 • obsługa wyścigu,
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 • minimum dwóch zawodników lub opiekunów,
 • zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer zawodnika).

c) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu.

10. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wyścigu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi maratonu na trasie wyścigu.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.